Acco Group

Aanpassing winwin-lening

Wat ?

Sinds 2006 kunnen vrienden en familie kmo’s een winwinlening verstrekken. Een particulier krijgt daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven.

VOOR WIE?

Als kredietnemer

Deze maatregel richt zich enkel tot ondernemingen die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger is dan € 43 miljoen;
 • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium: als er een deelnemingsrelatie bestaat met (een) andere onderneming(en) van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten, moeten de gegevens van deze onderneming(en) meegeteld worden bij het toetsen van bovenvermelde criteria. Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.
 • Een exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.
 • Vzw’s zijn ook toegelaten indien deze een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.
 • Ook in bijberoep kan je gebruik maken van de Winwinlening.

 

Als kredietgever

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
 • deze natuurlijke persoon woont in het Vlaamse Gewest of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;
 • mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
 • als de kredietnemer een vennootschap is dan kan de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of een vergelijkbaar mandaat) zijn van de vennootschap die de lening ontvangt;
 • de kredietgever kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt.
 • Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

VOORwaarden

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening tijdelijk aangepast: 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.
 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000, het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Bij een faillissement kan de ontlener 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering, in plaats van 30% nu.

 De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet.

HOE AANVRAGEN?

Opmerkingen ACCO

Voor vragen en opmerkingen neem dan aub contact op met je dossierbeheerder via volgende emailadres: corona@accogroup.be